iron, apple wood

10" x 7"

7" x 11 "

previous

next